REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEKORATORNIA.NET.PL

 

Spis treści

§ 1. Postanowienia Ogólne

§ 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3. Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4. Płatność, dostawa, odbiór

§ 5. Dane osobowe

§ 6. Reklamacje

§ 7. Odstąpienie od umowy

§ 8.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

§ 9. Informacje dodatkowe

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego dekoratornia.net.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów,

b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. Newslettera,

c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2. Sklep internetowy („E-Sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.dekoratornia.net.pl Przedmiotem działalności E-Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą Produktów w nim umieszczonych jest Maestro Łukasz Strasz (dalej: dekoratornia.net.pl) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17/D,  NIP: 8862594208, REGON: 022084971, e-mail: biuro@dekoratornia.net.pl, tel. 536 004 044.

1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail: biuro@dekoratornia.net.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Maestro Łukasz Strasz, 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 17/D

1.5. Regulamin kierowany  jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem paragrafu 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

1.6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. O możliwość realizacji zamówienia zagranicznego należy zapytać Sprzedawcę.

1.7. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Maestro Łukasz Strasz.

1.8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

1.9. Informacje prezentowane w E-Sklepie lub, w przypadku składania Zamówień  z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

1.11. słownik:

a)      CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

b)     DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c)      HASŁO - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniana hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

d)     KLIENT/UŻYTKOWNIK- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

e)      KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

f)       KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g)      KONTO KLIENTA- Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w E-Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych do wysyłki, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do Zamówień.

h)     KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

i)       LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

j)       NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, E-sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

k)      PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.

l)       REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem E-sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

m)   E-SKLEP, SKLEP INTERNETOWY - platforma maestrownetrza.pl umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę.

n)     SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Maestro Łukasz Strasz (dalej: dekoratornia.net.pl) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17/D, NIP: 8862594208, REGON: 022084971,  e-mail: biuro@dekoratornia.net.pl Tel: 536 004 044

o)      UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

p)     USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem E-Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

r)      USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

s)      ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówieniu nadaje się numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w E-Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do Koszyka).

2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter/ofert handlowych zostaje zawarta w momencie podania na stronie E-Sklepu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” lub w momencie w którym Klient zaznaczył odpowiedni check-box  w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter/ofert handlowych w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.

2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@dekoratornia.net.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

 a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-Sklepu;

 b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

 c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;

3.2. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone Zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli oświadczył chęć otrzymywania Newslettera/ofert handlowych).

3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu maestrownetrza.pl  Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.

3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu maestrownetrza.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do Koszyka. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w Koszyku, należy złożyć Zamówienie w tym celu wybieramy opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”. Jeśli nie uzupełniliśmy wcześniej danych potrzebnych do realizacji zamówienia (adres, telefon kontaktowy) w tym momencie zostaniemy poproszeni  o podanie ww. danych. Aby ukończyć proces składania zamówienia należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie E-Sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt 3.1.b) Regulaminu, po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do Koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do Koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.5 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@dekoratornia.net.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.5.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, e-mail). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3.6. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.7. Po otrzymaniu przez system E-Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową.

3.8.1. Oferta złożona przez Klienta, a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych przestaje wiązać Strony.

3.8.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego Regulaminu).

3.9. Klienta E-sklepu powinien sprawdzić, czy złożone Zamówienie nie zawiera błędów, a jeżeli je zawiera może je skorygować w następujący sposób:

3.9.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku oznaczającego złożenie zamówienia Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy biuro@dekoratornia.net.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 536 004 044.

3.9.2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia                 w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@dekoratornia.net.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48 536 004 044. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-Sklepu w Dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 11:00-15:00.

3.11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-Sklepu (pkt 3.7) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.12. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z pkt 3.8.

 

§4. Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność:

4.1.1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną  w Zamówieniu Cenę Produktów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest Ceną brutto wyrażoną  w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług  w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej : płatność w siedzibie Sprzedającego (przy wyborze opcji „Odbiór osobisty”);

b) bezgotówkowej:

-  płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy .

- szybki przelew – forma dostępna po przejściu do płatności

- Blik

 

4.1.4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.1.5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność  z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

4.2. Wysyłka towarów:

4.2.1. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a). uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
b). zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówkowej.

Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez Zamówienia złożone przez Klientów E-Sklepu.

4.2.2. Wysyłka zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. O możliwość realizacji zamówienia zagranicznego należy zapytać Sprzedawcę.

4.2.3. W przypadku braku odmiennych zapisów Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.7).

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych.

4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą tj.:

1. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP 9512417713, REGON 365170883, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000631916

2. DPD POLSKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP 5260204110, REGON 012026421, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000028368

3. UPS Polska Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, NIP 5221004200, REGON 010771280, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000036680

4. Inpost S A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, NIP 6793087624, REGON 122726260, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000536554

5. AMBRO EXPRESS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 18, 62-731 Przykona, NIP 6681974952, REGON 365340693, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000635536

 

 

4.3. Odbiór towarów:

4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie osoby uprawnionej do odbioru przesyłki.

4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie przewoźnikowi po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, przewoźnik  ustala stan przesyłki

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 5. Dane osobowe

1.Administratorem  danych osobowych Klientów jest Maestro Łukasz Strasz, NIP: 8862594208, REGON: 022084971, e-mail: biuro@dekoratornia.net.pl tel.: 536 004 044.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach działalności e-sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b)   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO”) oraz marketingu produktów własnych (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz  odpowiedzi na zapytania kierowane do Sprzedającego.

3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

a).  dane osobowe Klienta  podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP);

b).dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a). przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

b). podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

c). podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego - w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

d). podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

7. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

8. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

10. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych  (w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

12. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do Newslettera, obsługi reklamacji.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mateusz@maestrofarby.pl, bądź listownie na adres Maestro Łukasz Strasz, 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 17/D.

 

§ 6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z Umową lub posiada wady należy o tym fakcie najpierw zawiadomić Sprzedawcę. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: Maestro Łukasz Strasz, 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 17/D. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@dekoratornia.net.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6.2. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.

6.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@dekoratornia.net.pl bądź listownie na adres sklepu: Maestro Łukasz Strasz, 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 17/D.

6.3.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.3.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.3.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Maestro Łukasz Strasz, 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 17/D, bądź też mailowo na adres: biuro@dekoratornia.net.pl.

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu                                       w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy Umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie ust. 7.7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy                z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Maestro Łukasz Strasz, 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 17/D. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po otwarciu opakowania nie nadają się do dalszej odsprzedaży np. maseczki ochronne.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

8.1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

8.6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

8.7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8.10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.11. Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej Umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedającym bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej określonej w CEIDG, osobie tej przysługuje prawo rękojmi i prawo odstąpienia od umowy na warunkach takich samych jak przysługują Klientom będącym Konsumentami.

 

 

 

§ 9. Informacje dodatkowe

 

9.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności, czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze E-sklepu spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

9.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

9.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe;

9.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH;

9.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;

9.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje:

9.2.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej Umowy.

9.2.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Zmiany w Regulaminie:

9.4.1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z powodu min. np. zmiany prawa, zmiana profilu E-Sklepu, zmiana danych Sprzedawcy/Usługodawcy itp., o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.4.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze E-sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim Regulaminie.

9.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.