POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Administrator danych

 

1. Administratorem  danych osobowych Klientów jest  Łukasz Strasz prowadzący działalność Gospodarczą pod firmą Maestro Łukasz Strasz  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17 D, 54-517 Wrocław, NIP: 8862594208, REGON: 022084971, e-mail: sklep@maestrofarby.pl Tel: 533863999.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach działalności e-sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b)   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO”) oraz marketingu produktów własnych (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz  odpowiedzi na zapytania kierowane do Sprzedającego.

3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

a). dane osobowe Klienta  podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP);

b). dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a). przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską;

b). podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

c). podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu Internetowego - w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży;

d). podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu Internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu Internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego;

e). podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

7. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

9. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych  (w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

11. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera, obsługi reklamacji.

12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mateusz@maestrofarby.pl bądź listownie na adres  Maestro Łukasz Strasz ul. Szczecińska 17/D, 54-517 Wrocław.

II. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień realizowanych na stronie
 www.dekoratornia.net.pl ?

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który to umożliwia naszym Klientom złożenie zamówienia na produkty lub formularz kontaktowy pozwala składać zapytania. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.


III. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Sklep internetowy www.dekoratornia.net.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich klientów i użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.


IV. Zabezpieczenia

Sklep internetowy www.dekoratornia.net.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Salonu Maestro.


V. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Jeżeli jesteś zarejestrowanym Klientem, po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji dotyczących danych osobowych, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: Maestro Łukasz Strasz  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17/D, 54-517 Wrocław lub mailowo na adres: mateusz@maestrofarby.pl.


VI. Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Sklep internetowy www.dekoratornia.net.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych, czy rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: mateusz@maestrofarby.pl lub odwiedzając adres: www.dekoratornia.net.pl pod tym adresem po zalogowaniu można zmienić informacje podane podczas subskrypcji bezpłatnych list e-mailingowych lub zmienić swoje dane z naszej bazy.